Bài phát biểu quan trọng của tôi từ sự trỗi dậy của hội nghị những người đề cử kỹ thuật số
viVietnamese